KVKK

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AYDINLATMA METNİ

• VERİ SORUMLUSU

Sayın Müşterilerimiz, Akmerkez Lokantacılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş (“Paper Moon” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

• KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; telefon aramalarınız vasıtası ile, paket servis sistemleri tarafından elektronik yollarla tarafımıza aktarılan kişisel veriler vasıtası ile, gerekmesi halinde fatura kesilmesi sistemleri ile, web sitesi ve sosyal medya hesaplarımız vasıtası ile işlenebilmektedir.

Açık Rızanıza Bağlı Olarak • Elektronik ticari ileti izni verilmesi halinde, Paper Moon hakkında bilgi sahibi olmanız amacı ile,
Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi • Mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla,

• Fatura kesilmesi için bilgilerin verilmesi amacı ile,
İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması • Fiziksel mekan güvenliğini sağlamak için kamera kaydı alınması amacı ile,

• Rezervasyon kayıtlarının tutulması ve Paper Moon’un yılların verdiği saygınlığının tesis edilmesi amacı ile her zaman müşterilerimize hatırlamak amacı ile

işlemekteyiz.

• KİŞİSEL VERİLERİNİZ AKTARILMASI

Şirket olarak kişisel verilerinizi;

• Bilişim teknolojileri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla yurt içinde yer alan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (veri tabanı, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya gerekmesi halinde KVKK’nın 9. maddesinde yer alan yurt dışına aktarım şartları yerine getirilerek yurt dışında yer alan iş ortakları ve hizmet sağlayıcıları ile,

• Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek; dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlar ile,

• Ücret ödemesi gerektiren bir süreçte, ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi Şirket tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilerle,

• Gerekmesi halinde, aktarılan süreç kapsamında bilgilendirmeler ve hukuki şartlar yerine getirilerek, Akmerkez Lokantacılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin grup şirketi olan Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına tabi olan Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve şirketlerin ana çatısı olan Akkök Holding A.Ş. ile,

• Eğitimler alınması ve mevzuata uyum kapsamında çalıştığımız iş ortakları ile,

• Kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için çalıştığımız avukat, mali müşavir, iş güvenliği uzmanı vb. hukuki kişiler ile, paylaşmaktayız.

• HAKLARINIZ

• KVKK’nın 11. maddesi gereğince; bu politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirket’e başvurarak:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kişisel verilerin korunması mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

• İLETİŞİM

• Başvurularınızı sistem üzerindeki kayıtlı e-postanızdan, veri sorumlusu olarak Şirket’in söz konusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan e-posta adresine (kvkkbasvuru@papermoon.com.tr) Şirket’in (akmerkezlokantacilik@hs02.kep.tr) Kep adresine veya Şirket’in aşağıda belirtilen adresine yazılı olarak iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedüre uygun olarak yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz).

Adres: Akmerkez Etiler, Ahmet Adnan Saygun Cd., 34340 Beşiktaş/İstanbul

Telefon: (0212) 282 16 16